चारणों के गाँव – राजस्थान के अतिरिक्त शेष भारत

कृपया इस लिस्ट को सही करने में सहयोग करें| अपने सुझाव admin@charans.org पर मेल करें|

मानचित्र पर जाने के लिए क्लिक करें

राज्य
जिला
तहसील
गाँव
शाखा
अन्य जानकारी
मध्य प्रदेशनीमचजावदनागथूनचोराड़ा / सीकड़ / मल्याण / भूरियाण / तबला / भीमट
मध्य प्रदेशनीमचनीमचदसानीआसिया / खिड़िया
मध्य प्रदेशनीमचमनसाअमरतियाखिड़िया
मध्य प्रदेशनीमचमनसाबरखेडाअखावत / बारहट / सिंढायच
मध्य प्रदेशनीमचमनसाभाटखैड़ीसिंढायच
मध्य प्रदेशनीमचमनसामेरियाखैड़ी / गाडण
मध्य प्रदेशमन्दसौरगरोठलखमखेडीभीमावत आसिया
मध्य प्रदेशमन्दसौरजावदकेवलपुरासौदा (मरुत)
मध्य प्रदेशमन्दसौरनाहरगढबोरखैड़ीसिंढायच
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊएकलगढजगावत / खिड़िया
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊकरंडियालखावत / बारहट
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊदलखेड़ीमहियारिया
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊबाबचाबारहट / रोहड़िया
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊराजा खेड़ीरतनू
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊसेमल खेड़ाखिड़िया
मध्य प्रदेशमन्दसौरसीतामऊहानड़ीरोहड़िया
मध्य प्रदेशमन्दसौरसुवासरकोटड़ीजगावत / खिडिया
मध्य प्रदेशरतलामनीमाड़एगवालाभोंचलिया (सिंढायच)
मध्य प्रदेशरतलामनीमाड़खुरमपुराभोंचलिया (सिंढायच)
मध्य प्रदेशरतलामनीमाड़वघाड़ीभोंचलिया (सिंढायच)
मध्य प्रदेशरतलामनीमाड़शावासपुराभोंचलिया (सिंढायच)
मध्य प्रदेशरतलामनीमाड़सिनखैड़ीभोंचलिया (सिंढायच)
मध्य प्रदेशरतलामनीमाड़सेंधवाभोंचलिया (सिंढायच)
मध्य प्रदेशरतलामरतलामअमरेटीखिड़िया
मध्य प्रदेशरतलामरतलामपंचेड़खिड़िया
मध्य प्रदेशरतलामरतलामबेलालाबारहट
मध्य प्रदेशरतलामरतलामसचईमहडू
मध्य प्रदेशरतलामरतलामसूतरेटीबारहट
मध्य प्रदेशराजगढ़कुंभलगढबोदखाडामहियारिया (केशरिया)
मध्य प्रदेशराजगढ़नरसींगगढभदोरासिंढायच
मध्य प्रदेशराजगढ़ब्यावरादेवलीआम्बा
मध्य प्रदेशराजगढ़ब्यावराबागड़ियाखेड़ीकविया
गुजरातअरावलीमोडासाबोरडीआसिया
गुजरातअहमदाबादधोळकासरगवाडाचडीया
गुजरातकच्छमूंदड़ावावरगढ़वी
गुजरातगांधीधामसायलाढकानियारतनू
गुजरातदेव भूमि द्वारकाभोगातलुणा (गढ़वी)
गुजरातपंचमहलगोधराकनडाछपुरा (चारण नेश)परजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधराकन्कुथाभलापरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधरागवासी (गोली)परजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधरादरुनियापरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधरानसीरपुरपरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधरापोपटपुरापरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधराभीमा (चारण नेश)परजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलगोधरावावड़ीपरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलहालोलकाटोड़ियापरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपंचमहलहालोलजाखरीयापरजिया चारण गढ़वी
गुजरातपाटणआदरणियाणाकेसरिया
गुजरातपाटणकंबोईगुंध
गुजरातपाटणकालरीझीबा / नेचडा
गुजरातपाटणकुँवरमहेडू / फूनडा / नेचडा / झुला
गुजरातपाटणकुँवारजझुला
गुजरातपाटणकुकराणाझुला
गुजरातपाटणखांभेलमेहडू / गांगडा
गुजरातपाटणझाडीयाणाकेसरिया / फूनडा
गुजरातपाटणदेथडीझीबा / सिंढायच
गुजरातपाटणदेवरासणरतनू / सिंढायच
गुजरातपाटणनवियाणीकेसरिया
गुजरातपाटणबास्पाकेसरिया
गुजरातपाटणमनियारीगांगड़ा
गुजरातपाटणमोढेरामीसण
गुजरातपाटणवागोसणनेचडा
गुजरातपाटणवाघेलझुला
गुजरातपाटणसांथलशिलगा / चोराडा
गुजरातपाटणसीतापुरकेसरिया
गुजरातपाटणसीपरमैया
गुजरातपाटणसुरपुराझुला
गुजरातबनासकांठाडीसाडीसानील
गुजरातबनासकांठाडीसादामामुहड
गुजरातबनासकांठाडीसाभेरुगढ(लो)मुहड
गुजरातबनासकांठाडीसालोरवाडामुहड
गुजरातबनासकांठाथरादभोरडुनांदू
गुजरातबनासकांठाथरादभोरोलखिड़िया
गुजरातबनासकांठादांतापाणीयारीबाडवा
गुजरातबनासकांठाधानेरानानुडाबारहट
गुजरातबनासकांठापालनपुरपेंडागडाकलहट बारहठ
गुजरातबनासकांठापालनपुरमाणकाकलहट बारहठ
गुजरातबनासकांठापालनपुरसांभरडाकलहठ बारहठ
गुजरातबनासकांठावडगाममोटेटाकलहट बारहठ
गुजरातबनासकांठावावकाणोठीमुहड
गुजरातबनासकांठावावकोरेटीखिड़िया
गुजरातबनासकांठावावजेलाणाकोचर
गुजरातबनासकांठावावतिर्थगामबाटी
गुजरातबनासकांठावावभरडवाबाटी
गुजरातबनासकांठावावममाणामीसण
गुजरातबनासकांठावावमाडकाबाटी / सिंढायच
गुजरातबनासकांठावावमानगढखिड़िया
गुजरातबनासकांठावावमिठावी चारणरोहड़िया
गुजरातबनासकांठावावमिठावी राणारोहड़िया
गुजरातबनासकांठावावसुईगामखिड़िया
गुजरातबनासकांठासुईगाममोरवाडारोहड़िया
गुजरातमहीसागरलुणावाडासालेराझूला
गुजरातमेहसानामेहसानादेवरासनरतनू / सिंढायच
गुजरातसाबरकांठाइडरकुवावाझुला
गुजरातसाबरकांठावडालीथेरासणासिंढायचइतिहास
पंजाबफाजिल्काअबोहरअबोहरदेथा
पंजाबफाजिल्काअबोहरझुमियांवालीबारहट
पंजाबश्री मुक्तसर साहिबश्री मुक्तसर साहिबश्री मुक्तसर साहिबबारहट
हरियाणागुरुग्रामधानावासबीठू
हरियाणाभिवानीजावासामोर
हरियाणामहेंद्रगढ़नांगलकोचर / कविया
हरियाणामहेंद्रगढ़बुडीनकविया
हरियाणामहेंद्रगढ़हुदिनासामोर
हरियाणामहेंद्रगढ़अटेली मंडीबोचड़ियाकविया
हरियाणामहेंद्रगढ़अटेली मंडीमोहम्मद पुरकोचर
हरियाणारेवाड़ीगोविंदपुरीबीठू / बारठ / कोचर / रालस / सामोर
हरियाणारेवाड़ीझाबुआबीठू
हरियाणारेवाड़ीनंगलासामोर / कविया
हरियाणारेवाड़ीफदनीसामोर
हरियाणारेवाड़ीभीलवाड़ाचोराड़िआ
हरियाणारेवाड़ीमुसेपुरकोचर