भगत माला रा सवेया – कवि रिड़मलदाँन बारहठ (भियाड़)

।।दोहा।।
आरत सुण हर आवसी राखै सरणै राँम।
प्रीत घणै मन प्राँणियाँ नारायण जप नाँम।।

।।सवैया।।
नाँम जप्यो ध्रुव बालक नैम सु तात उताँन नही बतलायो।
लागिय धूँन अलँख धणी लग नारद मूनिय मँत्र सुणायो।
आद गुगो जुग ऐक अखँडज आसण ध्रूव अडिग थपायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।
ईस्वर सँकट मैटण आयो।।१

मारण कँकण लै भसमासुर लैवण पारबती ललचायो।
भीड़मुठी शिव आगल भाजत पाछल दाँनव पूगत आयो।
नारिय रूप वणाय नरायण बीचमे आय महैस बचायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।
ईस्वर सँकट मैटण आयो।।२

कूँभ वणाय ठपाय कुभारणि पावक माँहिय राख पकायो।
माटलि माँय रया मनड़ी सुत कार हरी सिरियादै कढायो।
कैल कियो मनियाँ मटकी विच आग जली तन आँच न आयो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।
ईस्वर सँकट मैटण आयो।।३

होलिय पैल पछै हरणाकुस बालक बालण काज बुलायो ।
तैज हुतासण थँभ तपावत पाखति आवत पाँण फटायो।
विकट रूप नर्सिंग वथा नख चीर असूर पेलाज बचायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।
ईस्वर सँकट मैटण आयो।।४

जूध कियो जल माँय घणो जद थाक गयो गज गारत थायो।
पाँणिय माँ गललाय पुकारत डूबत सूँड जरा दिख वायो।
पैदल द्वोड़ पुगा परमैसर ताँतियु मार गयँद तिरायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।५

चँदर जारि करी व्यभिचारिय गोतम नारिय कै घर आयो।
साल हजारन होय सिला तन सराप रुसी अहिल्या कु सुणायो।
रैतिय पाँव कि झाड़ रघुपत वापस यूवति अँग वणायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।६

सीवरि चाख मिठा कर सँचय खँडत बोर सिता पति खायो।
व्रामण आवण दै न तलाव मे नाडिय नीर खराब वणायो।
भीलण पाँव धराय भलो जल पातक होय रुसी पछतायो।
राँम जपो नित नाँम रिडँमल सँतन को हरि काज सरायो।।७

पाँडव पाँच तपै हथनापुर नैम सदा सतवाद निभायो।
कोरव कूड़ कपँट करै छल जैर दियो जद भीम जिवायो।
लाख कि कोटड़ि लाय लगावत आग विचै सब जीवत आयो।
राँम जपो नित ना़म रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।८

द्रोपदि रानिय को दुरयोधन लाज गमाण छभा विच लायो।
पाँच पती किय नार पुकारत रोवत म्हारिय लाज रखायो।
खैचत खैच दुसासन थाकत धँन पचालिकु चीर वधायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।९

जाल बधाय पराधि दुजैवल स्वाँन सिखी चहु दीस फसायो।
नाग सिकारि डसै भुक नासत लाय लगै रसि फँज जलायो।
मैह बुझावत आग खुसी मन खैल रही हिरणी सुख पायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१०

रै कछुवो कछवी जल भीतर पापिय आँण ठगै पकड़ायो।
आगजला धर हाँडिय ऊपर ताप लग्याँ जिवड़ा तड़फायो।
तैज तुफाँन उडावत ताँमणि रैलत पाँणिय माँय तिरायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।११

ऐकसमै इल्ऊपर अँदर बारह मैघ अती वरसायो।
वादल घोर घटा घन वीजल दैख नवै झड़ि लोक डरायो।
गीर उठाय उभो गिरधारिय बूडत गोकुल व्रज बचायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१२

नाँम रटै महतो नरसी नित सैर जुनागढ वास सुणायो।
साँवल साहज हूडि सरावत मायरियोइ अजार भरायो।
कैद कियो मडलीक नरँसिकु हार गलै क्रसणा पहरायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१३

मैड़तणीय मिराँ भज मोहन मैल चितोड़ नही मन भायो।
काढ कटार महीपत कोपत प्यालि भरै न हलाहल पायो।
पीवत पैट विचै सुख पावत जैर अमीरस होय जरायो।
राँम जपोनित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१४

भोलिय जाटण को दि भलावण दैव कु भोजन पैल दिरायो।
हैत घणै करमाँ करती हठ जीमले ठाकुर जीमण आयो।
गाघरिया रिय ओटमे गोविद खीच परात भरी सब खायो।
राँम जपो नित नाँम रिडँमल सँतन को हरि काज सरायो ।।१५

जाट धनो हल जोतण जावत मारग माँय सन्यासि मिलायो।
भैट करै सब अँन व भोजन बीज वना हल खैतर वायो।
प्रीत घणै प्रभु खैत पकाविया लाटिय धाँन घणो घर ल्यायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१६

सैन भगँत चल्यो नृप चाकरि साँमने साध मिल्याँ हर सायो।
सँत बुलाय जिमाय रसोइय जैज घणी मुजरै पर जायो।
राँम खवासवण्या ले रछाँनिय सैव हजामत जाय सजायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१७

शाह पुरा विच सैठ तिलोकसि काँमण भैलिय होम करायो।
हाजरियो घर काँम हमैसय् माँणस नाह् मजूर मिलायो।
तैरह मास रया तनखा पर कैसव आप रसोइ पकायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१८

चारण चोमुख जातरि चालत साथ सबै परिवार सिधायो।
मारग मै धवलो मर जावत बँजड़ डूँगर झाड़ दिखायो।
धोरिय बैल वणै धरणीधर कैइ दिनाँ छकड़ो खिचवायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।१९

भाव दया चहुवाँण भवाँनिय राजन कै अगवाँण रहायो।
राखत काठ तणी तरवारिय भूप मेवाड़िय दैखण भायो।
काढत म्याँन सु बार क्रपाँणकु वीजल लोह तणी दिख वायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।२०

दूख जुलाह् कु दैत दिलीपत बाँध जजीर् नदी मे बहायो।
हाथिय मारण काज हुकारत होय कठीरय हाक सुणायो।
वीप्र कबीर कि हाँसि उडावत गाडि भरै घर माल पुगायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।२१

कै द्धरियो भगवाँन अला इक राँम सनैहि भगँत रहायो।
खैध मुला नबि मोलवि राखत पँथ हिदू तम क्याँ अपणायो।
माँनत न्याव बुलाय मसीद मे बोल सचो दरियाह बतायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो ।।२२

दै उपदैस सनातन दादुय साभर सैर विचाल सुणायो।
खीझ कुराँणिय् कैद करावत अँदर बाहर ऐक दिखायो।
कूँजर छोड़दियो कचरावण मैगल सूँड पगाँमे नमायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।२३

पँडत बैठण दै नह पाखति जात छिपो कुल शूद्र जणायो।
दैवल रो मुख होत दुजैवल माफिय बाँभण आय मगायो।
नाँमदे कै घर जाय नराय छाँन गुडाल कड़ै न छजायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।।२४

बाधर कोटड़ियो वड़ भागिय ऊँठ लदाय कतार ले आयो।
माँगण काज भुखा मिल मँगत दाँन गरीब कु अँन दिरायो।
गोविद आय उभा घर आँगण गूँण घणै भर धाँन पगायो।
राँम जपो नित नाँम रिड़ँमल सँतन को हरि काज सरायो।
ईस्वर स़कट मैटण आयो सँतन को हरि काज सरायो।।२५

।।दोहा।।
समरै जाँरै सायबो भेलो रहै भगवाँन।
अजाँ पुकारयाँ आवसी दाखत रिड़मल दाँन।।

~~कवि रिड़मलदाँन बारहठ (भियाड़)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.