बोल रबारी ! जै बाबा री

rabari

🍀ग़ज़ल🍀
मतकर ज्यादा थारी मारी,
बोल रबारी! जै बाबारी!
बाट बेव बस ह्वै अलगारी,
बोल रबारी! जै बाबारी!१

छाल़्यां थूं संभाल़ भायला,
औ थारौ अणमोल खजानो,
हवल़ै. जा देतौ टीचकारी,
बोल रबारी जै बाबा री!२

बैठ छाँयडी करां हथाई,
घास फूस री दरी बिछाई,
बे कश लेतो जा सलफा री,
बोल रबारी!जै बाबारी!३

प्हैर पोतियौ लाल धोतियौ,
डांग हाथ में; पगां मोजडी,
छोड भायला भबका भारी,
बोल रबारी!जय बाबारी!४

प्हैर अंगरखौ मत पोमिजै,
ठाकर देखे; अर मन खीजै,
खमाघणी कह धोक लगा री,
बोल रबारी!जय बाबा री!५

रूप रबारण रो मधपूडौ,
मीठौ, जिण रे कर में चूडौ,
लगे थने वा क्यूं कर खारी,
बोल रबारी!जै बाबारी!६

जीवन जीणौ, खाणौ पीणौ,
मिनख जमारौ है लाखीणौ,
औ नी मिल़सी बारी बारी!
बोल रबारी!जै बाबा री!७

ऊमर रो अणमोल खजानो,
चोरै कोई छानौ मानौ,
कदै न लाधै जिणरी कारी!
बोल रबारी!जै बाबारी!८

ऐ कविता रा दोरा धागा,
दरद दूर करता सब आगा,
नजर उतारण बांध सखा री!,
बोल रबारी!जै बाबा री!९

कदै शारदा रे मढ  जाजै,
सबद सुमन नत-माथ चढाजै,
मान बात “नरपत” भोपा री,
बोल रबारी!जै बाबारी!१०

©नरपत आसिया “वैतालिक”

Loading

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.