करै कुण कोड बेटी रा

करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नैं।।
जगत में आण सूं पै‘ली, जकी रा लाख दुश्मण है।।

हुई जद आस आवण री, नयो मेहमान निज घर में।
बधायां बांटती दादी, फिरी हर एक घर-घर में।।
मिली जद जाँच में बेटी, लगी क्यों लाय लागण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़या खम ठौर मारण नै।।1।।

तात रै लाज री पगड़ी, मात रै हेत हिवड़ै रो।
भ्रात रै पाठ मरजादा, नाथ रै नेह जिवड़ै रो।।
जकां सूं नेह रो नातो, अड़थड़ै आप मारण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नै।।2।।

जनक रै स्नेह रो सागर सूकग्यो एक सटकारै।
तिड़कगी भाव तिजोरी, नीठग्यो नेह फटकारै।।
कसाई हाथ ले ऊभा, कतरण्यां गात काटण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नै।।3 ।।

कोख रै मांय नै कैंची, काळजो देख कुरळायो।
छूटग्यो धीर धरती रो, गगन गंभीर घबरायो।।
मौन मुख धार महतारी, हुई तैयार हारण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नै।।4।।

भ्रात रो हाथ सूनों है, मात निज मातपण खोवै।
पात सूं हीण तरवर ज्यूं, जात रो न्यातपण रोवै।।
काट दी कोख में कन्या, कसायां हेत हारण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नै।।5।।

कर्या टुकड़ा किता तन रा, कै मन में सोच नीं लायो।
धरा री लाडली सामै, मिनख रो माजनों आयो।।
हुयो मजबूर समदर भी, सुनामी रूप धारण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नै।।6।।

गगन सूं जहर बरसैला, धरा खुद आग उगळैली।
रूंखड़ा रोय सुखैला, पवन निज चाल चुकैली।।
हुवैलो को’ढ काया रै, राखज्यो याद चारण नै।
करै कुण कोड बेटी रा, खड़्या खम ठौर मारण नै।।7।।

~~डा गजादान चारण “शक्ति सुत”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *