वाह घोडा वाह – कवि दुला भाया “काग”

गीत सपाखरू
छूटा ग्राहबे वोम बछूटा रोकता धराका छेडा
उठाहबे पागा महि शोभता अथोग
धाहबे खगेश तके वेगरा अथाह धख्या
साहबे नाखता पागा नटव्वा अमोध (1)

डाबला मांडतां धरा धमंके साबधी दणी
झमंके साजहीं कोटे रंभरा झकोळ
चमके वाहसे जाणी वीजळी जालदा चळी
भ्रम्मवाळा भारे ठाळा गतिवाळा मोर (2)

वांभशी सांकळांवाळा टांक कानसोरी वदां
कुरंगां आंखडीवाळा मूलरा करोड
भालावाळा लटां केश फोरणां उलंधी भजे
जटाळा जोगंद्र नहीं पटाळाकी जोड (3)

छाछरा भालरा छातीयां ढालरा समां
चोडा त्रींग बाजोठरा खाळीया सढाळ
साकाबंधी तांसळीरा ओपता डाबला चोडा
ठमकंता घोडा नाडा तोड सांधे ठाळ (4)

अंजळिमां पीता पाणी मोकली वखाणी आप
जांगळां थोकरा धरा पूंछरा झपाट
केशवाळी ढींचणारा ओवाराणा लीये काजु
थडक्के धरास वांसा डाबकी थपाट (5)

लगामे गराया हाथ ऊतरे गढांपे लाया
टोळे मृग्गवाळा फोळे खीजीया तोखार
चडाया वा’णरा सढां देखी कंपे निज छाया
नाचरा नचाया के हसाया नरां नार (6)

करंता नख्खरा देखी धरापति रीझे केक
डरंता माठरा नरा घडेला देखाव
बाथां पाव उंडळां के भरंता भोमरी बथ्थां
नवल्ला बनाया घोडा ब्रह्मांडका नाव (7)

चोब नगारांपें पडे गेडीया भारथां समे
धमां धमां खमा खमा दिहंता धमंक
धनकटां धनकटां तबल्लां तालरा घोडा
चटां पटां पाणरा के अंगरा चमंक (8)

वागडदा गागदडा अंगठाळ फाळ सांधे वाह
आगडदा गागडदा थेइ थाइ थटां अंग
धीनकटां धररर धमां धमां खमा घोडा
तागडदा थागडदा ठाळ सांधणा तुरंग (9)

बाहोळारा पुत्र रोझा आशा घोडां नके बीजे
वदां नाथ रोहणीका चंद्र जसा वान
छूटता रमेवा घोडा बजारां सांकडी सोडा
वाह हीपडारा घोडा देवरा वेमान

~~कवि दुला भाया “काग”

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published.